Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Essentials, hierna te noemen de “Verkoper,” en de klant, hierna te noemen de “Klant.”

2. Aanbod en overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en prijzen op de website van de Verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.

2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst op de website van de Verkoper en de Verkoper deze bestelling bevestigt.

3. Levering en verzending

3.1. De Verkoper zal zich inspannen om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Leveringstermijnen zijn echter slechts indicatief en niet bindend.

3.2. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige bezorginformatie. Vertragingen of fouten als gevolg van onjuiste informatie zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.

4. Prijzen en betaling

4.1. Alle prijzen op de website zijn inclusief btw en andere van toepassing zijnde belastingen.

4.2. Betaling dient te geschieden op de manier zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

5. Retourbeleid

5.1. De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van reden, de overeenkomst te ontbinden. De Klant dient de Verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

5.2. De Klant dient de producten ongeopend en onbeschadigd te retourneren. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant.

6. Garantie

6.1. De Verkoper garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen en vrij zijn van gebreken.

7. Privacy en gegevensbescherming

7.1. De Verkoper zal de persoonlijke gegevens van de Klant alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de desbetreffende bestelling.

9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.

10. Geschillen

10.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van overleg. Als overleg niet tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

11. Handelsnaam

11.1. Essentials is onderdeel van See me Fit BV.